ســـلــوا

ارزانترین مرکز ثبت دامنه های ملی

مشاهده تعرفه ها

تعرفه ثبت دامنه های ir

تعرفه ثبت دامنه در سامانه سلوا به ریال

پسوند ثبت/تمدید یکساله ثبت/تمدید پنج ساله تمدید و قفل گشایی یکساله تمدید و قفل گشایی پنج ساله انتقال
ir 40,000 120,000 80,000 160,000 20,000
co.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
net.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
org.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
ac.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
gov.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
id.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
sch.ir 30,000 90,000 70,000 130,000 20,000
ایران 40,000 120,000 80,000 160,000 20,000